Εξειδικευμένα Σεμινάρια Λογιστών Στην Πράξη (6 μηνής διάρκειας)

Ακαδημαϊκό Έτος: 2016-2017

Αφορούν:

Όσους θέλουν να γίνουν λογιστές-φοροτέχνες με άριστη κατάρτιση.


Περίοδοι

Α' Χειμερινή

Β' Εαρινή

Έναρξη Εγγραφών

29/8/2017 - 23/9/2017

5/12/2017 - 5/1/2017

Έναρξη Μαθημάτων

19/9/2017, 18:00 μ.μ.

9/1/2018, 18:00 μ.μ.

Λήξη Μαθημάτων

Τέλη Μαρτίου 2017

Τέλη Ιουνίου 2017


Στα μοναδικά αυτά σεμινάρια διενεργούνται στην πράξη με ολοκληρωμένα παραδείγματα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής - φοιτητής - καινούργιος στο λογιστικό επάγγελμα κτλ. για να βγει από το σεμινάριο αυτό ως ένας ολοκληρωμένος και άριστος λογιστής - φοροτεχνικός, όπως ακριβώς το απαιτούν σήμερα οι συνθήκες της ελεύθερης αγοράς και του μεγάλου ανταγωνισμού.

Εξειδικευμένα Σεμινάρια Φορολογίας και Λογιστικής Στην Πράξη

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Αφορούν:

Όσους θέλουν να γίνουν λογιστές-φοροτέχνες με άριστη κατάρτιση.

Περίοδοι Α' Χειμερινή Β' Εαρινή
Έναρξη Εγγραφών 28/8/2017 - 19/9/2017 4/12/2017 - 14/1/2018
Έναρξη Μαθημάτων 20/9/2017, 18:00 μ.μ. 15/1/2018, 18:00 μ.μ.
Λήξη Μαθημάτων Τέλη Μαρτίου 2018 Τέλη Ιουνίου 2018

Στα μοναδικά αυτά σεμινάρια διενεργούνται στην πράξη με ολοκληρωμένα παραδείγματα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής - φοιτητής - καινούργιος στο λογιστικό επάγγελμα κτλ. για να βγει από το σεμινάριο αυτό ως ένας ολοκληρωμένος και άριστος λογιστής - φοροτεχνικός, όπως ακριβώς το απαιτούν σήμερα οι συνθήκες της ελεύθερης αγοράς και του μεγάλου ανταγωνισμού.

 

Αναλυτικότερα:

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται με ολοκληρωμένα παραδείγματα στην πράξη, τα παρακάτω που θεωρούνται απαραίτητα εφόδια για τον κάθε λογιστή – φοροτέχνη :

  1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.)

Αναλύονται και γίνονται κατανοητά με σχετικά παραδείγματα στην πράξη, όλα όσα χρειάζονται να γνωρίζει ο λογιστής - φοροτεχνικός για να εφαρμόζει σωστά τα Ε.Λ.Π. , να εκδίδει στοιχεία (τιμολόγια κτλ.), να ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία, να προσδιορίζει τα αποτελέσματα χρήσης, να συντάσσει απογραφή - ισολογισμό κτλ.

  1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Λ.Π.

Γίνονται λογιστικές ενημερώσεις σύμφωνα με τον ανανεωμένο Κώδικα των Ε.Λ.Π. με πραγματικά παραδείγματα επιχειρήσεων.

Ενημερώνεται το βιβλίο «εσόδων – εξόδων» με όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις. Γίνεται εφαρμογή πάνω σε ολοκληρωμένα παραδείγματα στην πράξη. Στα ίδια αυτά παραδείγματα που εκφράζουν πραγματικές επιχειρήσεις, εκτός από την ενημέρωση του βιβλίου «εσόδων – εξόδων» (απλογραφικά βιβλία), συμπληρώνονται οι δηλώσεις του ΦΠΑ, οι δηλώσεις Intrastat και Listing, οι προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ, οι καταστάσεις ΙΚΑ, οι βεβαιώσεις αποδοχών για το ΦΜΥ, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μαζί με τα σχετικά συμπληρωματικά έντυπα (Ν, Ε3 κτλ.), οι ατομικές δηλώσεις των επιχειρηματιών (Ε1), ο προσδιορισμός του κέρδους σε εμπορικές επιχειρήσεις, σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και σε μικτές επιχειρήσεις.

Επίσης, γίνεται ανάλυση του Λογιστικού Σχεδίου και αναπτύσσεται ο τρόπος λειτουργίας του στην πράξη. Ενημερώνονται, σε ολοκληρωμένα παραδείγματα βγαλμένα από πραγματικές επιχειρήσεις, όλα τα βιβλία των Ε.Λ.Π. που αφορούν ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ κτλ. Προσδιορίζονται τα κέρδη, καταρτίζονται απογραφές, συντάσσονται ισολογισμοί και ενημερώνονται οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με όλα τα συμπληρωματικά έντυπα (π.χ. Ν, Ε3, κτλ.) που αφορούν όλες τις μορφές επιχειρήσεων (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ κτλ.). Όλα εφαρμοσμένα στην πράξη από πραγματικά παραδείγματα επιχειρήσεων. Επίσης, συμπληρώνονται οι δηλώσεις του ΦΠΑ, οι δηλώσεις για το ΦΜΥ, τα έντυπα Intrastat και Listing (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και ενδοκοινοτικές παραδόσεις) κτλ.

Όλα τα παραπάνω γίνονται χειρόγραφα, καθώς και με τη χρήση Η/Υ.

  1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

Αναλύονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής - φοροτεχνικός για τον ΦΠΑ (θεωρία και εφαρμογή στην πράξη). Πάνω σε ολοκληρωμένα παραδείγματα βγαλμένα από πραγματικές επιχειρήσεις, συμπληρώνονται οι δηλώσεις (Φ2) του ΦΠΑ, οι τροποποιητικές δηλώσεις του ΦΠΑ, καθώς επίσης και τα έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών Intrastat, Listing κτλ. Αναλύονται θέματα σχετικά με την επιστροφή Φ.Π.Α., Prorata  (όπώς έχεις διαμορφωθεί μέχρι τέλη Σεπτέμβρη 2017) και τις λογιστικές ενέργειες.

  1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

Προσδιορίζεται, με παραδείγματα κάθε μορφής, ο φόρος ατομικής επιχείρησης, καθώς επίσης και ο φόρος των επιχειρήσεων κάθε μορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, IKΕ, ΑΕ κτλ.). Επίσης, συμπληρώνονται με ολοκληρωμένα παραδείγματα στην πράξη τα έντυπα Ε3, Ν κτλ. που αφορούν τις εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ κτλ.). Συμπληρώνονται οι ατομικές δηλώσεις (Ε1) με όλα τα μυστικά και τα τεχνάσματα για το "πόθεν έσχες", τον τεκμαρτό προσδιορισμό κτλ.

  1. ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – Φ.Μ.Υ. – Ι.Κ.Α.

Αναλύονται με παραδείγματα της πράξης όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη της μισθοδοσίας, με τον υπολογισμό του Φ.Μ.Υ., με τον υπολογισμό των εισφορών στο ΙΚΑ, με τον τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων απόδοσης του Φ.Μ.Υ. και των εισφορών του ΙΚΑ κτλ. Επίσης, αναλύονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό των ακαθάριστων αποδοχών, των υπερωριών, υπερεργασιών, νυχτερινών, προσαύξηση Κυριακών, δώρων εορτών, αδειών και επιδομάτων αδειών κτλ., με παραδείγματα πάνω στην πράξη.

  1. ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π. & Δ.Π.Χ.Α.) ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Εφαρμογή και ανάλυση των Δ.Λ.Π. στην ελληνική πραγματικότητα με παράδειγμα εφαρμογής με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τα Δ.Λ.Π. στην πράξη.

  1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Με παραδείγματα στην πράξη, αναπτύσσεται ολόκληρη η τεχνική που πρέπει να ακολουθείται στις μετατροπές - συγχωνεύσεις και λύσεις - εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη φορολογία εισοδήματος και του Φ.Π.Α. που ισχύει στην κάθε περίπτωση χωριστά.

  1. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Μηνιαία και Ετήσια Κοστολόγηση Παραγόμενου Προϊόντος με αναλυτικά παραδείγματα εφαρμοσμένα στην πράξη.

  1. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ

Στα μακροχρόνια αυτά σεμινάρια, γίνεται και εφαρμογή πάνω στους Η/Υ με τα παραδείγματα, που διδάσκονται πρώτα χειρόγραφα και τα οποία απεικονίζουν πραγματικές επιχειρήσεις στην πράξη, με τα πιο γνωστά προγράμματα της λογιστικής, της συμπλήρωσης όλων των φορολογικών εντύπων (όπως του ΦΠΑ, του ΦΜΥ, της φορολογίας εισοδήματος, του εμπορικού πακέτου κτλ.). Τέτοια προγράμματα Η/Υ, που διδάσκονται στα μακροχρόνια αυτά σεμινάρια και γίνονται οι εφαρμογές με παραδείγματα της πράξης, είναι τα εξής:

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
1 ATLANTIS UNISOFT
2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 UNISOFT
3 SOFT1 200 SOFTONE
4 EXTRA EPSILON
5 BUSINESS EPSILON
6 PREMIUM HRM DATA COMMUNICATION
7 ACADEMIA FINANCIALS DATA COMMUNICATION
8 PAYCHECK ULTRA PROSVASIS
9 INPUT ULTRA PROSVASIS
10 CALCULUS ULTRA PROSVASIS

ΠΡΟΣΟΧΗ, Τα προγράμματα μηχανογράφησης μπορεί να αλλάξουν σε συνεννόηση με τους σπουδαστές.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όλα τα λογιστικά και φορολογικά θέματα, καθώς και το χειρόγραφο σύστημα της λογιστικής και η χειρόγραφη συμπλήρωση των διαφόρων φορολογικών εντύπων με όλα τα παραδείγματα που απαιτούνται εφαρμοσμένα στην πράξη, διδάσκονται αποκλειστικά και μόνο από τους καθηγητές Καραγιάννη.

Στη συνέχεια, τα παραδείγματα που ήδη χρησιμοποιήθηκαν στο χειρόγραφο σύστημα και όσα άλλα ακόμη χρειάζονται, χρησιμοποιούνται και με την εφαρμογή των Η/Υ. Ο κάθε σπουδαστής έχει δικό του Η/Υ. Μέσω των Η/Υ γίνεται εξάσκηση πάνω στα διάφορα λογιστικά και φορολογικά προγράμματα με την καθοδήγηση από εξειδικευμένα στελέχη που γνωρίζουν άριστα την εφαρμογή των λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων μέσω Η/Υ στην πράξη.

Ο Διευθυντής των φορολογικών και φοροτεχνικών σεμιναρίων.

Δημήτριος Ι. Καραγιάννης